VIDEO: Iri-Iji Rally 2022 Acha Ancient Kingdom

Report By Taingo AnigoChi

<SUNBIGHT>~Video~Nkwo~9th September, 2022 @ 02:44 CAT

MkpọrọỌgwụ, Acha – THE Iri-Iji Festival 2022 [New Yam Festival] in ACHA ANCIENT KINGDOM began with a rally organised by Mporogwu-Ohiagwu Youths on Afọ, 8th September, 2022.

Iri-Iji New Yam Festival 2022, ACHA ANCIENT KINGDOM
%d bloggers like this: